Ystävyyskoulu Kiinassa

Kuopion kaupunki solmi ystävyyskaupunkisopimuksen Shanghain Pudongin kanssa kesällä 2012. Kasvun ja oppimisen palvelualueella yhteistyö keskittyi aluksierityisesti kolmeen oppilaitokseen: Martti Ahtisaaren kouluun, Hatsalan kouluun ja Kuopion Lyseon lukioon. Alun jälkeen yhteistyö on laajentunut niin, että nyt mukana ovat myös Puijonsarven koulu, Neulamäen koulu, Pyörön koulu sekä Taidelukio Lumit.

Kuopion Lyseossa ystävyystoiminta lähti nopeasti liikkeelle: syyslukukaudella 2012 saimme kouluun vaihto-opettajan shanghailaisesta Beicai Senior High Schoolista. Opettaja Lu Ruirong, länsimaalaisittain Ann, piti 2. jakson aikana kaksi kurssia, joilla hän opetti lyseolaisille ja muiden lukioiden opiskelijoille kiinan kielen ja kulttuurin alkeita.

Opettajavaihdon jälkeen yhteistyön keskiössä on ollut opiskelijavaihto. Toukokuussa 2013 toteutettiin ensimmäinen vaihto Beicai Senior High Schoolin kanssa, kun 20 lyseolaista opiskelijaa ja kaksi opettajaa vieraili Shanghaissa. Lyseon väki otettiin vastaan todella ystävällisesti sekä koululla että isäntäperheissä ja järjestetty ohjelma oli mielenkiintoinen ja monipuolinen. Samana vuonna lokakuussa ryhmä kiinalaisia lukio-opiskelijoita ja opettajia kävi vastavierailulla Kuopiossa.

Yhteistyö on jatkunut samaan tapaan: lyseolaisia on vieraillut Shanghaissa keväällä 2014 ja 2016 ja shanghailaisten opiskelijoiden ja opettajien ryhmä on käynyt Kuopiossa ja Lyseolla alkusyksyisin.  Lisäksi huhtikuussa 2015 ys­tä­vyys­kou­lum­me reh­to­ri Ms. Ma ja eng­lan­nin­o­pet­ta­ja Ms. Cai vie­rai­li­vat Kuo­pi­os­sa ja viet­ti­vät pari päi­vää Ly­se­ol­la tu­tus­tu­en suo­ma­lai­seen lu­ki­o­jär­jes­tel­mään ja lyseolaiseen ope­tuk­seen. Vie­rai­lun ai­ka­na hi­ot­tiin myös yh­teis­työn jat­koon liit­ty­viä suun­ni­tel­mia.Runsaan viikon vierailun aikana vieraat tutustuivat suomalaiseen lukio-opiskeluun opiskelemalla vanhojen tansseja, suomen kieltä ja englantia sekä matematiikkaa; he tutustuivat myös suomalaiseen luontoon tekemällä retken Tiilikan kansallispuistoon.

Ke­vääl­lä 2015 käyn­nis­tyikin yh­tei­nen ym­pä­ris­tö­pro­jek­ti, jon­ka pa­ris­sa opis­ke­li­jat sekä Kuo­pi­os­sa että Pudongissa työs­ken­te­li­vät. Pro­jek­tin tu­lok­set esi­tel­tiin se­mi­naa­ris­sa, joka pi­de­ttiin Ly­se­ol­la elo­kuus­sa 2015 kii­na­lais­ten ys­tä­viem­me vie­rai­lun yh­tey­des­sä. Tämän jälkeen yhteisiä projekteja on tehty yhteiskunnallisista aiheista ja matematiikasta. Ohessa kuva vaellukselta Tiilikan kansallispuistossa 22.8.2015.

Opiskelijoiden yhteiseen toimintaan syventynyt yhteistyö jatkuu kuluvan lukuvuoden aikana. 12 Beicai Senior High Schoolin opiskelijaa ja 4 opettajaa tulee Lyseolle elokuussa 2017. Yhteinen työskentelymme keskittyy tällä kertaa terveyteen ja hyvinvointiin liittyviin aiheisiin (terveystieto, kemia, biologia). Suunnitelmissa on myös, että Lyseon väki vierailee Shanghaissa keväällä 2018. Kansainvälinen yhteistyö on syventynyt toiseen kulttuuriin ja uusiin ihmisiin tutustumisesta vuorovaikutteiseen ja yhteistoiminnalliseen työskentelyyn ja oppimiseen.

Lue lyseolaisten matkakertomuksia Kiinan matkoista:

Uutisia koulumme KV-hankkeista

Ei tuloksia

Hakemaasi sivua ei löytynyt. Yritä muuttaa hakuasi, tai käytä yläpuolella olevaa navigointia löytääksesi kirjoituksen.