Toiminta-ajatus ja arvopohja

Kuopion Lyseon lukio on monipuolinen yleislukio, joka tarjoaa perusopetuksen päättäneille nuorille tasokkaan ja innostavan opiskeluyhteisön. Tuemme opiskelijoitamme kasvamaan kulttuuritaustaansa arvostaviksi, rehellisiksi ja ahkeriksi ihmisiksi. Ohjaamme heitä toimimaan rakentavasti ja suvaitsevasti sekä kansallisessa että kansainvälisessä yhteisössä ja kantamaan vastuuta omasta elämästään ja muista ihmisistä. Kannustamme opiskelijoitamme kasvamaan monipuolisesti itseään ja lahjojaan kehittäviksi, kriittisesti ajatteleviksi kansalaisiksi.Kuo­pi­on Ly­se­on lu­ki­os­sa arvo­pe­rus­tan kes­ki­ös­sä ovat si­vis­tys, opis­ke­li­ja­läh­töi­syys, yh­tei­söl­li­syys, toi­sen huo­mi­oon ot­ta­mi­nen, myön­tei­sen muu­tok­sen edis­tä­mi­nen, vas­tuul­li­suus ja kes­tä­vä elä­män­tapa.

Suo­ma­lai­sen ja eu­roop­pa­lai­sen si­vis­tys­pe­rin­teen ar­vos­ta­mi­nen nä­kyy kai­kes­sa kou­lum­me toi­min­nas­sa. Toi­sen ih­mi­sen ase­maan aset­tu­mi­nen ja toi­sen huo­mi­oon ot­ta­mi­nen ovat osa si­vis­tys­tä. Kuo­pi­on Ly­se­on lu­ki­os­sa pää­tök­set teh­dään kaik­ki osa­puo­let huo­mi­oi­den ja tie­toon pe­rus­tu­van har­kin­nan avul­la. Kou­lun käy­tän­teet pyr­ki­vät edis­tä­mään myön­tei­sen muu­tok­sen eteen toi­mi­mis­ta. Myön­tei­sen muu­tok­sen eteen toi­mi­mi­nen ja tie­toon pe­rus­tu­va har­kin­ta nä­ky­vät esi­mer­kik­si opis­ke­li­ja- ja työ­yh­tei­sö­ky­se­ly­jen tu­los­ten pe­rus­teel­la teh­tä­väs­sä kou­lun toi­min­nan ke­hit­tä­mi­ses­sä.

Lue lisää opinto-oppaasta.

Kuopion Lyseon organisaatiokaavio

Katso Kuopion Lyseon organisaatiokaavio klikkaamalla nimeä.