Opiskeluterveydenhuolto

Esit­te­ly­vi­deo:
https://play­er.vi­meo.com/vi­deo/371616624

Terveydenhoitaja

Kuo­pi­on Ly­se­on lu­ki­on ter­vey­den­hoi­ta­ja­na toi­mii  Arja Man­ni­nen(puh. 044 718 6562, arja.man­ni­nen(at)kuo­pio.fi). Ter­vey­den­hoi­ta­jan vas­taan­otto on Pää­ter­veys­a­se­man ti­lois­sa, Tul­li­por­tin­katu 15 I (käyn­ti Maa­her­ran­ka­dun puo­lel­ta), 4. krs, H 480.

Ter­vey­den­hoi­ta­jan pu­he­lin­aika on ma–pe klo 7.45–8.15 ja tois­tai­sek­si myös klo 11 – 13.  Mui­na ai­koi­na ter­vey­den­hoi­ta­ja vas­taa pu­he­li­meen mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan. Wil­ma-vies­tei­hin py­ri­tään vas­taa­maan sa­man päi­vän ai­ka­na, mut­ta Wil­ma ei ole kii­reel­lis­ten asi­oi­den hoi­to­ka­na­va.

Opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­lon vas­taan­otto il­man ajan­va­raus­ta on ko­ro­na­pan­de­mi­an ta­kia tois­tai­sek­si sul­jet­tu.  Vas­taan­otto­ajat va­ra­taan pu­he­li­mit­se. Muut kuin in­fek­ti­o­a­si­at hoi­de­taan opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­los­sa. Hen­gi­tys­tie­in­fek­tio-oi­reet tai ko­ro­na­e­päi­ly, soi­ta ko­ro­na­neu­von­ta­pu­he­li­meen tai omal­le ter­veys­kes­kus­vas­taan­o­tol­le.

Vas­taan­o­tol­le pää­see tois­tai­sek­si vain ajan­va­rauk­sel­la.  Esi­mer­kik­si ras­kau­den eh­käi­syyn, jak­sa­mi­seen, mie­li­a­laan, vaih­toon läh­töön ja elä­män­ta­poi­hin liit­ty­vät asi­at hoi­de­taan ajan­va­rauk­sel­la.  Aika va­ra­taan joko pu­he­li­mit­se tai säh­köi­ses­ti eTer­veys­pal­ve­lut  pai­nik­keen kaut­ta   https://www.kuo­pio.fi/fi/eter­veys­pal­ve­lut  .  Tun­nis­tau­tu­mi­seen tar­vi­taan verk­ko­pank­ki­tun­nuk­set tai mo­bii­li­var­men­ne.

Lääkäri

Lää­kä­rin vas­taan­o­tol­le voi va­ra­ta ajan ter­vey­den­hoi­ta­jan kaut­ta. Kuo­pi­os­sa opis­ke­li­joi­den sai­raan­hoi­to hoi­de­taan pää­sään­töi­ses­ti opis­ke­lu­ter­vey­den­hoi­dos­sa. Jos opis­ke­lu­ter­vey­den­hoi­dos­sa ei ole va­pai­ta lää­kä­rin ai­ko­ja, oh­ja­taan opis­ke­li­ja ensi­si­jai­ses­ti osoit­teen mu­kaan ter­veys­kes­kuk­sen tii­mi­lää­kä­ri­vas­taan­o­tol­le ja tois­si­jai­ses­ti kau­pun­gin akuut­ti­vas­taan­o­tol­le.

Lukiolaisen terveystarkastukset

Kaik­ki lu­ki­on aloit­ta­neet opis­ke­li­jat kut­su­taan ter­vey­den­hoi­ta­jan tar­kas­tuk­seen en­sim­mäi­sen luku­vuo­den ai­ka­na. Ter­veys­tar­kas­tuk­ses­sa käy­dään läpi opis­ke­li­jan en­nal­ta täyt­tä­mä ter­veys­ky­se­ly­lo­ma­ke. Li­säk­si ty­töil­le jär­jes­te­tään en­sim­mäi­se­nä opin­to­vuon­na lää­kä­rin­tar­kas­tus. Poi­kien lää­kä­rin tar­kas­tuk­set jär­jes­te­tään kut­sun­to­jen en­nak­ko­ter­veys­tar­kas­tus­ten yh­tey­des­sä pää­sään­töi­ses­ti toi­sen opis­ke­lu­vuo­den ke­vääl­lä.

Hammashuolto

Alle 18-vuo­ti­aat opis­ke­li­jat kut­su­taan ham­mas­lää­kä­ril­le / suu­hy­gie­nis­til­le.

Ulko­paik­ka­kun­ta­lai­set voi­vat ha­lu­tes­saan va­ra­ta ajan Kuo­pi­on ter­veys­kes­kuk­sen ham­mas­hoi­to­laan. Ham­mas­hoi­to on mak­su­ton­ta alle 18-vuo­ti­ail­le. 15 vuot­ta täyt­tä­neen asi­ak­kaan pe­ru­mat­ta jä­te­tys­tä ham­mas­huol­to­a­jas­ta pe­ri­tään ase­tus­ten mu­kai­ses­ti 36,20 eu­roa.

Ham­mas­huol­lon pu­he­lin­nu­me­ro: puh. 017-186 611 (myös tapa­tur­ma- ja sär­ky­a­si­at).

Kuo­pi­on Ly­se­on lu­kioOpin­to-opas 2020-20218.6.2020