Erityinen tuki lukiossa

Erityisopettaja

Opis­ke­li­jal­la on oi­keus saa­da tar­vit­ta­es­sa tu­kea lu­kio-opin­toi­hin­sa. Eri­tyis­o­pet­ta­jan teh­tä­vä­nä on tu­kea opis­ke­li­jaa op­pi­mi­seen ja lu­kio-opin­to­jen suo­rit­ta­mi­seen liit­ty­vis­sä vai­keuk­sis­sa (esim. luki­vai­keus, ADD/ADHD). Lu­ki­on eri­tyis­o­pe­tus on ensi­si­jai­ses­ti pe­da­go­gis­ta tu­kea, joka koh­dis­tuu op­pi­maan op­pi­mi­seen, oman op­pi­mis­tyy­lin löy­tä­mi­seen sekä itse­tun­non vah­vis­ta­mi­seen op­pi­ja­na. Eri­tyis­o­pet­ta­ja an­taa yk­si­lö­oh­jaus­ta, lu­ki­tes­te­jä ja tu­kee opis­ke­lus­sa. Hän myös opas­taa eri­tyis­jär­jes­te­ly­jen ano­mi­ses­sa yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sia var­ten.

Kes­kus­tan lu­ki­o­kam­puk­sen eri­tyis­o­pet­ta­ja­na toi­mii Ka­ro­lii­na Snell­man (puh. 044 718 1377).  Hän on ta­vat­ta­vis­sa Ly­se­ol­la tors­tai­sin ja per­jan­tai­sin  huo­nees­sa 116. Eri­tyis­o­pet­ta­jan ta­voit­taa pu­he­li­mit­se, säh­kö­pos­til­la tai Wil­man vä­li­tyk­sel­lä.
Lu­mi­til­la eri­tyis­o­pet­ta­ja­na toi­mii myös Mai­ju Kemp­pai­nen (puh. 044 748 2210)

Lukiopsykologi

Opis­ke­lu­huol­lon ku­raat­to­rin ja psy­ko­lo­gin pal­ve­lut opis­ke­li­jal­le mak­sut­to­mia riip­pu­mat­ta koti­kun­nas­ta ja luot­ta­muk­sel­li­sia, eikä nii­hin tar­vi­ta lä­he­tet­tä, vaan oma tai esim. huol­ta­jan, ryh­mä- tai opin­to-oh­jaa­jan, ter­vey­den­hoi­ta­jan tai eri­tyis­o­pet­ta­jan yh­tey­den­otto riit­tää. En­sim­mäi­nen ta­paa­mis­aika py­ri­tään mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan jär­jes­tä­mään seit­se­män arki­päi­vän si­säl­lä. Ta­voit­tee­na on tu­kea opis­ke­li­jan psyyk­kis­tä hy­vin­voin­tia ja opis­ke­lu­ky­kyä. Psy­ko­lo­gin ja ku­raat­to­rin työn­jako on yk­si­löl­li­ses­ti har­kit­ta­vis­sa – tär­kein­tä on, että huo­li ote­taan pu­heek­si mah­dol­li­sim­man var­hai­ses­sa vai­hees­sa. Ta­val­li­sia syi­tä ha­keu­tua psy­ko­lo­gin vas­taan­o­tol­le ovat esim. stres­siin ja lii­al­li­seen kuor­mit­tu­mi­seen liit­ty­vät asi­at, mie­li­ala, elä­män­ti­lan­ne-, per­he- tai ih­mis­suh­de­huo­let, op­pi­mi­sen tai opis­ke­lu­mo­ti­vaa­ti­on pul­mat. Pää­sään­töi­ses­ti ta­paa­mi­set ovat ly­hyt­kes­tois­ta asi­a­kas­työ­tä, mut­ta käyn­ti­mää­rät ja -ti­heys vaih­te­le­vat yk­si­löl­li­ses­ti. Tar­vit­ta­es­sa psy­ko­lo­gi oh­jaa opis­ke­li­jan jat­ko­hoi­toon tai mui­hin pal­ve­lui­hin.

Kes­kus­tan lu­ki­o­kam­puk­sen psy­ko­lo­ge­ja ovat
Tar­ja Rou­hi­ai­nen, puh. 044 718 4098 (Ly­seo) ja Tuu­lia Nic­holls, puh. 044 718 4061 (Lu­mit)
Tar­ja Rou­hi­ai­nen on ta­vat­ta­vis­sa Ly­se­on ti­lois­sa pää­sään­töi­ses­ti tiis­tai­sin ja kes­ki­viik­koi­sin (huo­ne 007).

Kii­reel­li­sis­sä asi­ois­sa no­pein ja var­min tapa saa­da yh­teyt­tä on soit­ta­mi­nen, mut­ta myös Wil­ma-vies­til­lä tai säh­kö­pos­til­la (tar­ja.rou­hi­ai­nen(at)kuo­pio.fi) voi ot­taa yh­teyt­tä.

Lisä­tie­to­ja Kuo­pi­on kau­pun­gin opis­ke­lu­huol­los­ta: www.tu­ke­a­toi­seen.fi

Kuraattori

Kes­kus­tan lu­ki­o­kapm­puk­sen ku­raat­to­ri­na toi­mii San­na Pärs­si­nen (san­na.pars­si­nen(at)kuo­pio.fi, puh. 044 718 4214).

Ku­raat­to­ri on ta­vat­ta­vis­sa Ly­se­ol­la  tiis­tai­sin, kes­ki­vii­koi­sin ja tors­tai­sin klo 8-16 vä­lil­lä (tiis­tai­na ja kes­ki­viik­ko­na huo­nees­sa 116 ja  tors­tai­na huo­nees­sa 007) – päät­tö­viik­ko­jen ai­ka­na vas­taan­ot­toa ei kui­ten­kaan ole. Mui­na ai­koi­na hä­neen saa yh­tey­den Wil­man kaut­ta, säh­kö­pos­tit­se tai pu­he­li­mit­se.

Ku­raat­to­rin teh­tä­vä­nä on tu­kea opis­ke­li­joi­den so­si­aa­lis­ta hy­vin­voin­tia. Ku­raat­to­ri oh­jaa ja aut­taa eri­lai­sis­sa elä­män­ti­lan­teis­sa, ku­ten it­se­näis­ty­mi­seen, asu­mi­seen, toi­meen­tu­loon, mo­ti­vaa­ti­oon, mie­len­ter­vey­teen, ar­jen­hal­lin­taan sekä per­he- ja ih­mis­suh­tei­siin liit­ty­vis­sä asi­ois­sa. Ku­raat­to­rin työs­ken­te­ly­ta­vat ovat kes­kus­te­lu ja rat­kai­su­jen et­si­mi­nen yh­des­sä opis­ke­li­jan ja tar­vit­ta­es­sa hä­nen lä­heis­ver­kos­ton­sa kans­sa. Ku­raat­to­ri neu­voo käy­tet­tä­vis­sä ole­vis­ta pal­ve­luis­ta sekä oh­jaa tar­peen mu­kaan mui­den pal­ve­lu­jen pii­riin toi­mien link­ki­nä kou­lun ja eri yh­teis­työ­ta­ho­jen vä­lil­lä. Kes­kus­te­lut ku­raat­to­rin kans­sa ovat luot­ta­muk­sel­li­sia, va­paa­eh­toi­sia ja mak­sut­to­mia. Ta­paa­mi­set jär­jes­te­tään so­pi­muk­sen mu­kaan koko lu­ki­ol­la tai osoit­tees­sa Käsi­työ­katu 41.

Yhteydenotot opiskeluhuoltoon

Yh­tey­den psy­ko­lo­giin tai ku­raat­to­riin saa par­hai­ten pu­he­li­mit­se (soit­ta­mal­la, jät­tä­mäl­lä soit­to­pyyn­nön tai lä­het­tä­mäl­lä teks­ti­vies­tin). Yh­tey­den saa myös Wil­man tai säh­kö­pos­tin kaut­ta, mut­ta täl­löin yh­tey­den­otto ei vält­tä­mät­tä ta­voi­ta opis­ke­lu­huol­toa sa­man päi­vän ai­ka­na. Kii­reel­li­sis­sä asi­ois­sa yh­tey­den­otto tu­lee teh­dä aina pu­he­li­mit­se. Ku­raat­to­rin ja psy­ko­lo­gin luok­se voi ha­keu­tua myös esim. van­hem­man, opis­ke­lu­ter­vey­den­hoi­ta­jan, opet­ta­jan tai opin­to-oh­jaa­jan vä­li­tyk­sel­lä. Kii­reel­li­sis­sä asi­ois­sa mah­dol­li­suus kes­kus­te­luun psy­ko­lo­gin tai ku­raat­to­rin kans­sa jär­jes­tyy sa­mal­le tai seu­raa­val­le työ­päi­väl­le. Ei-kii­rel­li­sis­sä asi­ois­sa aika opis­ke­li­ja­huol­toon jär­jes­tyy seit­se­män oppi­lai­tok­sen työ­päi­vän ku­lu­es­sa
Lisä­tie­to­ja opis­ke­lu­huol­lon pal­ve­luis­ta löy­tyy Kuo­pi­on kau­pun­gin 2.as­teen opis­ke­lu­huol­lon verk­ko­sivuilta: www.tu­ke­a­toi­seen.fi

Muut mielenterveyspalvelut

http://www.mie­len­ter­veys­seu­rat.fi/kuo­pio/

https://www.kuo­pio.fi/mie­len­ter­veys

Oppimisen tuki

Opis­ke­li­joil­la on mah­dol­li­suus saa­da tuki­o­pe­tus­ta; kään­ny roh­ke­as­ti kurs­sin opet­ta­jien puo­leen!

Sig­ma jär­jes­tää ker­ran jak­sos­sa lau­an­tai­päi­vä­nä ma­te­ma­tii­kan ker­taus­ta Long les­so­neil­la (vas­tuu­o­pet­ta­ja Paa­vo Heis­ka­nen). Eri oppi­ai­neis­sa jär­jes­te­tään myös op­pi­mis­ta tu­ke­via ja yli­op­pi­las­ko­kei­siin ker­taa­via pa­jo­ja. Näi­den aika­tau­lus­ta tie­do­te­taan kou­lun verk­ko­si­vuil­la.

Ly­se­os­sa to­teu­te­taan luku­vuon­na 2021-2022 opin­to­ko­ko­nai­suu­det OP07 Opis­ke­lu­tai­dot ja OPO08 Hy­vin­voin­tia ja stres­sin­hal­lin­taa lu­kio-opin­toi­hin. Lisä­tie­to­ja niis­tä an­ta­vat eri­tyis­o­pet­ta­ja Ka­ro­lii­na Snell­man ja opin­to-oh­jaa­ja Pau­lii­na Pön­ti­nen.

Opis­ke­li­jal­la on oi­keus saa­da tar­vit­ta­es­sa tu­kea lu­kio-opin­toi­hin­sa.

Kuo­pi­on Ly­se­on lu­kioOpin­to-opas 2020-20218.6.2020